תקנון בדרך לגן

מעודכן ליום 26/07/2023

משתמשים יקרים,

אתר בדרך לגן הוקם בשבילכם.

על מנת שנוכל כולנו להנות משימוש נעים ומשמעותי נבקש להקפיד על כללי האתר.

הגלישה והשימוש באתר זה הינם בכפוף לעמידה בכל תנאי השימוש על פי תקנון זה.

 1. כללי
  • ברוכים הבאים לאתר בדרך לגן (להלן: "האתר"), המופעל על ידי חברת ניצן בדרך לגן בע"מ ח.פ 516576964 (להלן: "החברה"). ניתן לפנות לשירות הלקוחות שלנו בכל עת באמצעות עמוד "דברו איתנו" באתר ו/או באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת: service@baderechlagan.co.il. ו/או באמצעות טלפון למספר: 050-5333750.
  • תקנון זה מפרט את תנאי השימוש, השירותים והמדיניות של האתר עבור כל משתמשיו והוא מהווה הסכם משפטי מחייב בין משתמשי האתר לבין החברה.
  • משתמש שאינו מסכים לתנאי מתנאי התקנון, אינו רשאי לעשות שימוש באתר זה. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או לעדכן את התקנון בכל עת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, וללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת. הגרסה העדכנית ביותר של התקנון הינה כפי שמופיעה באתר במועד השימוש. בכל מקרה של סתירה בין הוראות תקנון זה למקורות אחרים המופיעים באתר, תיגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.
  • התקנון מנוסח בלשון זכר יחיד מטעמי נוחות בלבד וכל האמור בו מתייחס לשני המינים באופן זהה ויראו אותו כאילו נאמר גם בלשון רבים.
  • השימוש באתר נועד לכל אזרח בגיר, מעל גיל 18, בעל כשרות משפטית להתקשר בהסכם זה עם החברה.
 2. שירותי האתר
  • האתר מציע לרשות הציבור מידע רחב אודות גני ילדים בישראל הכולל מנוע חיפוש לפי מיקום או שם גן, מידע כללי אודות הגנים, תווי איכות ובטיחות, חוות דעת ותוצאות סקר של הורים לילדים בגנים ומגזין הורים.
  • האתר מאפשר למשתמשים, הורים לילדים בגנים המופיעים באתר, לכתוב חוות דעת ולמלא סקר על הג ולהוסיף למאגר הגנים של האתר גני ילדים.
  • האתר מכיל מידע שימושי ו/או יישומים נוספים אודות גני ילדים, הורות, חינוך ונושאים נוספים המתאימים להורים לילדים בגילאי 0-6.
 3. שימוש באתר ויישומיו
  • השימוש בשירותי האתר לכתיבת חוות דעת מחייב רישום מוקדם הכולל מסירת פרטים מזהים נכונים ומדוייקים הכוללים: שם מלא, כתובת דואר אלקטרוני, השנים בהם הילד/ה היו בגן, שם הגן. בנוסף, על מנת שחוות הדעת תתפרסם באתר נדרש להירשם דרך חשבון פייסבוק פעיל בלבד (להלן: "רישום מלא").
  • רק משתמש שיבצע רישום מלא ייחשב למשתמש רשום (להלן: "משתמש רשום") באתר ויוכל לעשות שימוש בכל יישומי האתר השונים לרבות כתיבת חוות דעת.
  • השימוש בשירותי האתר לצפיה בתכנים ו/או חיפוש גן הינו חינמי, משתמשי האתר, רשאים לצפות בכל התכנים אך לא יוכלו לבצע פעולות של משתמש רשום באתר (להלן: "משתמשים לא רשומים", "משתמשים לא רשומים" ו"משתמשים רשומים" יקראו להלן: "המשתמשים").
  • המשתמשים מצהירים בזאת כי כלל הפרטים ו/או המידע שימסרו במסגרת שימוש באתר ויישומיו השונים הינם אמת. במידה ויתגלה כי משתמש מסר פרט שגוי ו/או שקרי ו/או אינו מדויק, תהא בידי החברה ובשיקולה הבלעדי הזכות לחסום את המשתמש. במקרה דנן, לא תהא למשתמש כל טענה ו/או תובענה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או מי מטעמה.
  • משתמש רשום מאשר כי ידוע לו כי בעת רישומו לאתר באמצעות חשבון פייסבוק פעיל משתמשי האתר יוכלו לפנות אליו לחשבון זה.
  • השימוש באתר, בשרותיו ו/או במידע המצוי בו הינו לשימוש אישי ופרטי בלבד. המשתמש אינו רשאי לעשות שימוש כלשהו באתר ו/או בשירותיו ו/או במידע המצוי בו למטרות רווח ו/או למטרות מסחריות ו/או עסקיות כלשהן לרבות, על ידי הצגה ו/או אחסון של המידע מחוץ לאתר, ללא הסכמה מראש ובכתב של החברה.
  • המשתמש מתחייב שלא לאסוף מידע על האתר לרבות, באמצעים טכנולוגיים שמטרתם לסרוק ו/או להעתיק ו/או לאחזר את המידע באתר וכן, לא להתערב בקוד המקור של האתר.
  • האתר, שירותיו, והמידע המצוי בו ניתנים "AS IS" (כפי שהם). המשתמשים מצהירים ומאשרים כי ידוע להם כי האתר אינו מתחייב לנכונות ו/או מהימנות המידע, כולו או מקצתו, המפורסם באתר ו/או ביישומיו השונים.
  • החברה שומרת לעצמה את הזכות להציג באתר תכנים מסחריים של צדדים שלישיים, לרבות, פרסומות, מודעות, באנרים וכדומה. המשתמש פוטר את החברה ו/או כל מי מטעמה מכל אחריות בקשר לתכנים מסחריים של צדדים שלישיים כאמור.
  • השימוש באתר ובשירותיו כפוף ומותנה בהסכמת המשתמש לאמור בתקנון זה. השימוש באתר מעיד על הסכמת המשתמש לתנאי תקנון זה. המשתמש מצהיר ומאשר בזאת את תנאי התקנון וכי הוא מתחייב לפעול על פיהם.
  • החברה שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית והמוחלטת שלא לאפשר לאדם ו/או גורם כלשהו לעשות שימוש באתר וביישומיו השונים. וזאת בין אם החברה אישרה שימוש בעבר ובין אם לאו, וזאת ללא כל הודעה מנומקת ו/או דרישה להודעה מראש מטעמה.
  • החברה שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית והמוחלטת לחסום כל משתמש ו/או אדם ו/או כל גורם אחר אשר לא פעל בהתאם להוראת תקנון זה.
  • החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את דרישות ההרשמה ו/או את אפשרויות ההרשמה לאתר, על פי שיקול דעתה הבלעדי.
 4. תוכן גולשים - פרסום חוות דעת באתר
  • האתר מאפשר למשתמשים לכתוב באתר חוות דעת על גני הילדים בעמודי הגנים בכפוף לביצוע תהליך של רישום מוקדם. חוות הדעת צריכות להיות מבוססות על נסיונו האישי של המשתמש עם גן הילדים.
  • המשתמשים מתחייבים ומאשרים כי חוות הדעת שייכתבו על ידם יהיו בהתאם לכללי כתיבה באתר ולא יפרו הוראת כל דין, ובכלל זה לא יפגעו בפרטיותו של אדם ולא יהוו הוצאת לשון הרע ו/או לא יפגעו בזכויות כלשהן של צדדים שלישיים.
  • האתר מאפשר למשתמשים לשתף חוות דעת ו/או דפי גנים באמצעות הרשתות החברתיות ו/או באמצעות דואר אלקטרוני. המשתמשים מתחייבים ומאשרים כי התכנים אשר ישותפו על ידם לא יפרו הוראת כל דין ו/או לא יפגעו בזכויות כלשהן של צדדים שלישיים.
  • משתמש רשום מתחייב כי אין שום מגבלה חוקית ו/או חוזית ו/או אחרת המונעת ממנו לפרסם ו/או להעלות חוות דעת לאתר .משתמש רשום מתחייב בזאת לשאת במלוא האחריות לחוות הדעת המועלות על ידו לאתר, לרבות בשל פגיעה בפרטיות ו/או בגין הוצאת לשון הרע ו/או הפרת כל דין אחר, והוא פוטר בזאת במפורש את החברה ו/או מי מטעמה מכל אחריות ו/או חבות בקשר לכך.
  • המשתמשים מתחייבים בזאת לפצות ו/או לשפות את החברה ו/או מי כל מטעמה, מיד עם דרישתם הראשונה, בגין כל נזק, פגיעה, הפסד, הוצאה, תשלום, אובדן רווחים, פגיעה במוניטין ובשם הטוב, לרבות בגין הוצאות משפטיות ושכ"ט עו"ד, שייגרמו לה כתוצאה מהפרת הוראות תקנון זה ובכלל זה, בגין חוות הדעת שנכתבו על ידם באתר . אין בשיפוי כאמור כדי לגרוע מסעדי החברה על פי דין.
  • מובהר בזאת כי כל חוות הדעת המתפרסמות באתר מועלות אליו באופן ישיר ומיידי על ידי משתמש רשום וכי אין להנהלת האתר כל יכולת לבחון את הפרסומים טרם העלאתם לאתר, על כל הנובע מכך. יחד עם זאת החברה שומרת לעצמה את הזכות להסיר חוות דעת המועלת לאתר, לפי שיקול דעתה. וזאת מכל סיבה שהיא וללא צורך בהודעה מוקדמת או בכלל. מובהר כי למשתמשים לא תהיה כל טענה ו/או תלונה ו/או דרישה כלשהי בקשר לכך. הגולשים באתר מאשרים ומסכימים כי השימוש באתר והסתמכות על חוות הדעת המופיעות באתר הינם על אחריותם הבלעדית, וכי לא תהא להם כל טענה ו/או דרישה ו/או תובענה ו/או תביעה ו/או תלונה כלפי החברה ו/או בעליה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה בקשר לכך.
  • יובהר כי בעצם העלאת חוות דעת ו/או כל תוכן כלשהו על ידי המשתמש הרשום לאתר, הוא מקנה לחברה ו/או מי מטעמה, באופן בלתי חוזר וללא תמורה, רישיון שימוש בלתי מוגבל בזמן, מקום ומדיה בתוכן הנ"ל.
 5. תוכן גולשים - דיווח על חוות דעת פוגענית
  • אדם הרואה עצמו נפגע מחוות דעת שפורסמה באתר, יכול לדווח על כך לאתר באמצעות טופס המצוי בעמוד "דברו איתנו" על ידי בחירת האפשרות "דיווח על תוכן פוגעני" ומילוי כל שדות החובה באופן מלא וענייני.
  • האתר מאמין בשיתוף חוויות אישיות של הורים בגנים ובערך החברתי החשוב שטמון בשיתוף כזה ובתנאי שהדבר נעשה באופן הגון. הפרסום באתר נעשה בזהות גלויה ואותנטית, ולא יתאפשר פרסום תחת זהות בדויה. ככל ותתקבל באתר תלונה ו/או דרישה ו/או השגה בגין חוות דעת מסוימת, הרי שתשוגר הודעה למפרסם הרשום באתר ליידעו על כך, על מנת לאפשר לו להגיב ו/או להסיר את חוות הדעת, מובהר כי אין באמור כדי להטיל אחריות כלשהי בגין פרסום חוות הדעת על האתר, וכי מלוא האחריות מוטלת על המפרסם עצמו.
  • הגורם שדיווח על חוות דעת פוגענית שפורסמה, מצהיר בזאת כי ידוע לו כי הנהלת האתר רשאית לעשות שימוש במידע שמסר לאתר באמצעות טופס הדיווח על תוכן פוגעני ו/או באמצעות כל דרך אחרת, ולהציגו לצד שלישי לרבות במסגרת הליך משפטי.
  • עוד יובהר, כי האתר מאפשר לכל גורם שרואה עצמו נפגע מחוות דעת שפורסמה, ואשר ירצה להגיב לחוות דעת שפורסמה ביחס אליו באתר, לעשות כן, על ידי שליחת בקשה מתאימה לאתר, בצירוף נוסח התגובה שברצונו לפרסם באתר, באמצעות אחת מדרכי ההתקשרות המופיעות באתר.
 6. שימוש בעלי גנים באתר
  • האתר מאפשר לבעלי הגנים להוסיף לעמוד הגן שלהם באתר, לאחר שביצעו הליך רישום והזדהות באזור ייעודי לבעלי גנים באתר (להלן: "בעלי גנים רשומים"), מידע אודות הגן, תמונות, תגובה לחוות דעת. כמו כן, האתר מאפשר לבעלי גן רשומים לצפות בדוח חודשי המציג נתונים סטטיסטיים אודות עמוד הגן שלהם באתר.
 7. אחריות ושימוש אסור
  • השימוש באתר ובכל השירותים שהאתר מציע באחריות המשתמשים בלבד. החברה אינה נושאת בכל אחריות לשימוש באתר שלא למטרה שלשמה נועד. המשתמשים מאשרים ומסכימים כי לא יעשה כל שימוש באתר על מנת לעבור עבירה כלשהי ו/או עוולה כלשהי ו/או הפרה אחרת של הוראת כל דין.
  • המשתמשים מתחייבים כי לא יעשו כל שימוש בשירותים המוצעים באתר לצורך הוצאת לשון הרע ו/או פגיעה בפרטיות ו/או הסתה לאלימות ו/או עידוד להפרת חוק ו/או פרסום תכנים שהם בגדר פרסומי תועבה ו/או פרסומים שיש בהם גילוי גזענות ו/או כל מלל פוגעני ו/או סמלים פוגעניים לרבות דברי דיבה ו/או לשון הרע.
  • חל איסור מוחלט על פגיעה בפרטיות משתמשי האתר ו/או גני הילדים ו/או מי מטעמם ו/או כל גורם אחר.
  • יובהר כי החברה אינה צד ולא תהיה צד להתקשרות, במידה ותיעשה, בין גני הילדים לבין המשתמשים באתר.
  • החברה שומרת לעצמה את הזכות לנקוט בכל האמצעים הדרושים, בין מניעתיים ובין לאחר מעשה מכל משתמש ו/או גורם שיפעל שלא בהתאם להוראות תקנון זה.
  • החברה ו/או האתר אינם אחראיים ולא יישאו באחריות לא באופן ישיר ולא באופן עקיף לכל נזק ו/או אובדן רווחים ו/או הוצאה ו/או פגיעה בשם הטוב ו/או הסתמכות וכיוצא באלו שנגרמו, אם וככל שיגרמו, למשתמשי האתר ו/או לגני הילדים בקשר ישיר ואו עקיף עם האתר לרבות התכנים המפורסמים בו.
  • בהתאם לסעיף 19 לחוק ההתיישנות, התשי"ח-1958, וכחוזה נפרד בכתב, מוסכם בזאת על תקופת התיישנות מוסכמת של 6 חודשים ממועד ביצוע הפרסום באתר או האירוע נשוא פניית המשתמשים, כמועד סופי שבו יוכלו המשתמשים להפנות אל החברה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה. במקרה של פרסום חוזר ונשנה, יתחיל מועד תקופת ההתיישנות ממועד הפרסום המקורי. המשתמשים מתחייבים שלא להפנות אל החברה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה לאחר תקופת ההתיישנות המוסכמת. פעולה של המשתמשים בניגוד להתחייבותם ו/או התייחסותם של החברה לפעולתם של המשתמשים, ככל שיהיו, לא יהא בהם כדי לגרוע מטענת ההתיישנות של החברה. מוסכם, כי הוראת סעיף זה תגבר על כל הוראת דין אחרת.
 8. קניין רוחני, זכויות יוצרים וסימני מסחר
  • כל הנמצא באתר וביישומיו השונים הינו רכושה הבלעדי של החברה. העתקה, הפצה, פרסום, קישור ו/או כל שינוי אחר באתר ובישומיו השונים ללא רשות מפורשת בכתב מטעם החברה אסורה בהחלט.
  • כל משתמש מתחייב כי לא יבצע כל הפרה של זכויות יוצרים ו/או סימני מסחר ו/או מדגם ללא אישור מראש ובכתב מטעם החברה.
 9. מדיניות פרטיות
  • במסגרת רישום לאתר לצורך שימוש באיזה משירותיו ו/או פניה לחברה באמצעות עמוד "דברו איתנו" , יידרש המשתמש למסור את פרטים מזהים לאתר ובחלק מן המקרים אף יתבקש המשתמש להשלים את הרישום באמצעות חשבון פייסבוק פעיל. המשתמש מצהיר ומאשר כי ידוע לו שעם רישומו באמצעות חשבון פייסבוק לאתר, האתר יקבל מפטלפורמה זו את שמו ותמונת הפרופיל שלו כפי שמופיעה בפייסבוק.
  • המידע שימסר על ידי המשתמשים יישמרו במאגר המידע של החברה.
  • החברה מתחייבת כי לא תעביר כל מידע ו/או פרטים אודות משתמשי האתר הרשומים לצד שלישי כלשהו ללא אישור מטעם המשתמש מראש ובכתב, אלא במקרים המפורטים להלן:
   1. כאשר המשתמש אישר לה מפורשות למסור את פרטיו ו/או מידע אודותיו לצדדים שלישיים ובכלל זה, במסגרת השתתפות המשתמש בפעילות משותפת לחברה ולצד שלישי כלשהו.
   2. אם החברה תהא מחויבת על-פי דין למסור פרטים או מידע אודות המשתמש לצד שלישי, או אם יתקבל אצל החברה צו שיפוטי המורה לה לעשות כן.
   3. במקרה שהמשתמש יפר ו/או ינסה להפר את תנאי תקנון זה ו/או אחד מהשירותים המוצעים באתר, או במצב בו יפעל באתר ו/או בקשר אליו בפעילות בניגוד לדין.
   4. בכל מחלוקת, תביעה, או הליך משפטי, אם וככל שיהיו בין המשתמש לבין החברה.
   5. בכל מקרה שהחברה תסבור, כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע גרימת נזק משמעותי למשתמש או לצד שלישי.
   6. החברה ו/או האתר רשאים להעביר את הפרטים והמידע שנאסף אודות המשתמש בעקבות השימוש שהוא עשה באתר לחברות קשורות אחרות, ובלבד שהן תשתמשנה במידע זה בהתאם למדיניות פרטיות זו.
   7. במידה ופעילות האתר תשולב או תעבור לתאגיד אחר, לרבות בשל רה-אורגניזציה או בשל מיזוג עם תאגיד אחר - הרי שניתן יהיה להעביר לתאגיד החדש העתק מן המידע שנאגר אודות משתמשים באתר או כל מידע סטטיסטי אחר שבידי החברה, ובלבד שתאגיד זה ינהג על-פי עקרונות מדיניות פרטיות זו.
  • החברה אוספת על המשתמשים מידע סטטיסטי באופיו שאינו מזהה את המשתמשים באופן אישי על מנת לשפר את שירותי האתר והתכנים המוצעים בו, בין היתר, באמצעות תוכנת google analytics.
  • החברה שומרת לעצמה את הזכות להציג באתר מודעות פרסומת של צדדים שלישיים ובמקרה כזה צדדים שלישיים אלה עשויים להציב cookiesבמחשב המשתמש ו/או web beakons במודעות הפרסומת או בדפי האתר. המידע הנאסף אינו יזהה את המשתמש באופן אישי והוא ייאסף רק לצורך התאמת הפרסומות שיוצגו בפני המשתמש לנושאים שיעניינו אותו.
  • משתמש האתר רשאי להסכים ו/או לסרב על ידי סימון תיבה במקום המיועד לכך באתר ובישומיו השונים לקבלת דיוורים שונים מהחברה ו/או מהאתר לכתובת הדוא"ל אשר מסר בעת ההרשמה.
  • למשתמש נתונה בכל העת אפשרות להסיר את עצמו מכל אחת מרשימות התפוצה והדיוור של החברה ו/או האתר, באמצעות לינק להסרת מרשימת התפוצה בתחתית כל דיוור ו/או בפניה לשירות לקוחות החברה בעמוד "דברו איתנו" באתר ו/או בדוא"ל לכתובת: service@baderechlagan.co.il, ולא תהא לו כל טענה כלפי החברה ו/או האתר בקשר לקבלת דיוור כאמור.
  • החברה עושה שימוש ב"עוגיות" (cookies) לצורך תפעול שוטף ותקין של האתר ובכלל זה, לצורך איסוף מידע סטטיסטי על שימוש המשתמשים באתר ולצרכי אבטחת מידע. המשתמש יוכל להימנע מיצירת cookies על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן. לשם כך ניתן להעזר בקובץ העזרה של הדפדפן.
  • החברה דואגת כי האתר ומערכות החברה, ובכלל זה המידע המצוי באלה, יתנהלו תחת רמה נאותה של אבטחת מידע. עם זאת, החברה אינה יכולה להתחייב שלא תתבצע חדירה בלתי מורשית למחשבי החברה והאתר.
  • בהתאם לסעיף 13 לחוק הגנת הפרטיות תשמ"א-1981, כל משתמש רשאי לפנות לחברה בבקשה לתקן ו/או למחוק את המידע המוחזק עליו במאגר המידע של החברה.
 10. סמכות שיפוט
  • הדין החל על האתר ועל יישומיו השונים הינו הדין הישראלי בלבד.
  • בכל מקרה של מחלוקת הסמכות הבלעדית נתונה לבית משפט במחוז תל אביב.
 11. שונות
  • החברה רשאית להעביר ו/או להסב את תקנון זה, ו/או הזכויות ו/או החובות הכלולות ו/או הנובעות ממנו, באופן מלא או חלקי, ליחיד, תאגיד או כל גוף משפטי חוקי, לרבות חברת אם, חברת בת, חברה קשורה, על דרך של העברה, מכירה, הקניה, מיזוג, פיצול, איחוד ועוד, ללא צורך בהודעה מוקדמת או בהסכמת המשתמש.
  • החברה שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית להפסיק את פעילות האתר ללא כל הודעה מוקדמת בכל עת, לכל פרק זמן, לצורך תחזוקת האתר ו/או מכל סיבה ו/או מטרה אחרת.
  • החברת שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית ותהא רשאית בכל זמן נתון להוסיף ו/או לתקן ו/או לגרוע מהוראות תקנון זה.
  • ט.ל.ח.