תקנון בדרך לגן

מעודכן ליום 15/7/2018

משתמשים יקרים,

אתר בדרך לגן הוקם בשבילכם.

על מנת שנוכל כולנו להנות משימוש נעים ומשמעותי נבקש להקפיד על כללי האתר.

הגלישה והשימוש באתר זה הינם בכפוף לעמידה בכל תנאי השימוש על פי תקנון זה.

 1. כללי
  • ברוכים הבאים לאתר בדרך לגן (להלן: "האתר"), המופעל על ידי חברת בדרך לגן בע"מ (להלן: "החברה"). ניתן לפנות לשירות הלקוחות שלנו בכל עת באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת: service@baderechlagan.co.il.
  • תקנון זה מפרט את תנאי השימוש, השירותים והמדיניות של האתר עבור כל משתמשיו והוא מהווה הסכם משפטי מחייב בין משתמשי האתר לבין החברה.
  • משתמש שאינו מסכים לתנאי מתנאי התקנון, אינו רשאי לעשות שימוש באתר זה. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או לעדכן את התקנון בכל עת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, וללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת. הגרסה העדכנית ביותר של התקנון הינה כפי שמופיעה באתר במועד השימוש. בכל מקרה של סתירה בין הוראות תקנון זה למקורות אחרים המופיעים באתר, תיגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.
  • התקנון מנוסח בלשון זכר יחיד מטעמי נוחות בלבד וכל האמור בו מתייחס לשני המינים באופן זהה ויראו אותו כאילו נאמר גם בלשון רבים.
  • השימוש באתר נועד לכל אזרח בגיר, מעל גיל 18, בעל כשרות משפטית להתקשר בהסכם זה עם החברה.
 2. שירותי האתר
  • האתר מציע לרשות הציבור מידע רחב אודות גני ילדים בישראל הכולל מנוע חיפוש לפי מיקום, מידע כללי, תקנים, אישורים וחוות דעת של הורים לילדים בגנים.
  • האתר מאפשר למשתמשים, הורים לילדים בגנים המופיעים באתר, לכתוב חוות דעת על הגן.
  • האתר מכיל מידע שימושי ו/או יישומים נוספים אודות גני ילדים, הורות, חינוך ונושאים נוספים המתאימים להורים לילדים בגילאי 0-6.
 3. שימוש באתר ויישומיו
  • השימוש בשירותי האתר לכתיבת חוות דעת מחייב רישום מוקדם הכולל מסירת פרטים מזהים נכונים ומדוייקים הכוללים: שם מלא, כתובת דואר אלקטרוני, השנים בהם הילד/ה היו בגן, שם הגן. בנוסף, על מנת שחוות הדעת תתפרסם באתר נדרש להירשם דרך חשבון פייסבוק פעיל בלבד (להלן: "רישום מלא").
  • רק משתמש שיבצע רישום מלא ייחשב למשתמש רשום (להלן: "משתמש רשום") באתר ויוכל לעשות שימוש בכל יישומי האתר השונים לרבות כתיבת חוות דעת.
  • השימוש בשירותי האתר לצפיה בתכנים ו/או חיפוש גן הינו חינמי, משתמשי האתר, רשאים לצפות בכל התכנים אך לא יוכלו לבצע פעולות של משתמש רשום באתר (להלן: "משתמשים לא רשומים", "משתמשים לא רשומים" ו"משתמשים רשומים" יקראו להלן: "המשתמשים").
  • משתמשי האתר מצהירים בזאת כי כלל הפרטים ו/או המידע שימסרו במסגרת שימוש באתר ויישומיו השונים הינם אמת. במידה ויתגלה כי משתמש מסר פרט שגוי ו/או שקרי ו/או אינו מדויק, תהא בידי החברה ובשיקולה הבלעדי הזכות לחסום ו/או למחוק ו/או לסלק את המשתמש. במקרה דנן, לא תהא למשתמש כל טענה ו/או תובענה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או מי מטעמה.
  • מובהר ומוסכם בזאת כי משתמש רשום אשר מילא ואישר את כל פרטי החובה מאשר בזאת לחברה לשלוח ו/או לדוור לו מידע ו/או תכנים שונים לרבות דברי פרסומות ותכנים שיווקיים באמצעות דואר אלקטרוני. למשתמש הרשום תהא נתונה כל העת אפשרות להסיר עצמו מכל אחת מרשימות התפוצה של מסלולי הדיוור השונים, בהתאם למפורט על גבי כל הודעת דיוור כאמור, ולא תהא לו כל טענה כלפי החברה בקשר לקבלת דיוור כאמור.
  • משתמש רשום רשאי בכל עת לדרוש את ביטול רישומו לאתר לרבות הסרת המידע שמסר אודותיו במסגרת פעילותו באתר, וזאת באמצעות שליחת הודעה בכתב לשירות הלקוחות של האתר בדוא"ל: service@baderechlagan.co.il. החברה תפעל להסרת פרטיו והפסקת רישומו תוך זמן סביר מיום קבלת ההודעה בכתב. יובהר לעניין זה כי החברה שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לשמור ו/או למחוק כל חוות דעת שמסר המשתמש הרשום וכי משתמש רשום שבחר להסיר רישומו לא יוכל לבצע פעולות של משתמש רשום באתר.
  • משתמש רשום מאשר כי ידוע לו כי בעת רישומו לאתר באמצעות חשבון פייסבוק פעיל משתמשי האתר יוכלו לפנות אליו לחשבון זה.
  • השימוש באתר ובשירותיו כפוף ומותנה בהסכמת המשתמש לאמור בתקנון זה. השימוש באתר מעיד על הסכמת המשתמש לתנאי תקנון זה. המשתמש מצהיר ומאשר בזאת את תנאי התקנון וכי הוא מתחייב לפעול על פיהם.
  • החברה שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית והמוחלטת שלא לאפשר לאדם ו/או לגוף ו/או לקבוצת בני אדם ו/או חברה לעשות שימוש באתר וביישומיו השונים. וזאת בין אם החברה אישרה שימוש בעבר ובין אם לאו, וזאת ללא כל הודעה מנומקת ו/או דרישה להודעה מראש מטעמה.
  • החברה שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית והמוחלטת לחסום ו/או למחוק ו/או לסלק כל משתמש ו/או אדם ו/או כל גורם אחר אשר לא פעל בהתאם להוראת תקנון זה.
  • החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את דרישות ההרשמה ו/או את אפשרויות ההרשמה לאתר, על פי שיקול דעתה הבלעדי.
 4. תוכן גולשים
  • האתר מאפשר למשתמשים לשתף חוות דעת ו/או דפי גנים (להלן: "התכנים") באמצעות הרשתות החברתיות ו/או באמצעות דואר אלקטרוני. המשתמשים מתחייבים ומאשרים כי התכנים אשר ישותפו על ידם לא יפרו הוראת כל דין, ובכלל זה לא יפגעו בפרטיותו של אדם ולא יהוו הוצאת לשון הרע ו/או לא יפגעו בזכויות כלשהן של צדדים שלישיים.
  • משתמש רשום מתחייב כי אין שום מגבלה חוקית ו/או חוזית ו/או אחרת המונעת ממנו לפרסם ו/או להעלות תכנים בחוות הדעת שתיכתב על ידו )להלן: "תוכן גולשים"(.
  • משתמש רשום מתחייב בזאת לשאת במלוא האחריות לתוכן גולשים המועלה על ידו לאתר, לרבות פגיעה בפרטיות ו/או בגין הוצאת לשון הרע ו/או כל דין אחר, והוא פוטר בזאת במפורש את החברה ו/או מי מטעמה מכל אחריות ו/או חבות בקשר לכך.
  • המשתמשים מתחייבים בזאת לפצות ו/או לשפות את החברה ו/או מי מטעמה ו/או עבורה, מיד עם דרישתם הראשונה, בגין כל נזק, פגיעה, הפסד, הוצאה, תשלום, אובדן רווחים, פגיעה במוניטין ובשם הטוב, שייגרמו לה, לרבות בגין שכ"ט עו"ד, עקב הפרת הוראות תקנון זה ו/או עקב כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה של צד שלישי. אין בשיפוי כאמור כדי לגרוע מסעדי החברה על פי דין.
  • מובהר ומוסכם בזאת כי כלל חוות הדעת באתר נכתבות על ידי משתמשים רשומים ועל כן המשתמשים וגני הילדים מצהירים בזאת כי ידוע להם שהחברה, לרבות נציגיה, עובדיה, מנהליה וכל הפועלים מטעמה, אינם אחראים, בשום מקרה, לטיבם, נכונותם, מהימנותם, עדכניותם, חוקיותם ותפקודם, של חוות הדעת המפורסמות באתר, וכי הם אינם אחראים לכל הסתמכות שתתבצע ביחס לחוות הדעת כאמור.
  • יובהר כי האתר אינו מתחייב כי המידע כולו או מקצתו אשר יפורסם באתר או בישומיו השונים על ידי משתמש רשום ו/או הגנים הינו מדוייק ו/או מהימן. החברה תפעל ככל יכולתה על מנת לוודא את אמינות ו/או דיוק הפרטים. המשתמשים וגני הילדים מצהירים ומאשרים בזאת כי אין ביכולת החברה לפקח פיקוח מלא אודות המידע ו/או חוות הדעת ו/או האמינות של התכנים המפורסמים באתר ועל כן החברה אינה נושאת באחריות לכך.
  • מובהר בזאת כי כלל חוות הדעת הנכתבות על ידי משתמשים רשומים מועלות באופן אוטומטי לאתר. יחד עם זאת החברה שומרת לעצמה את הזכות להסיר ו/או לא להעלות ו/או להסיר חלקים ו/או את כלל חוות הדעת המועלות לאתר ו/או לישומיו השונים. וזאת מכל סיבה שהיא וללא צורך בהודעה מוקדמת או בכלל. מובהר כי למשתמשים הרשומים לא תהייה כל טענה ו/או תלונה ו/או דרישה כלשהי בקשר לכך. החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, למחוק תוכן גולשים ו/או חוות דעת.
  • משתמשי האתר מאשרים ומסכימים כי השימוש באתר והסתמכות על חוות הדעת המופיעות באתר הינם על אחריותם הבלעדית והם נעשו בהסכמתם ומרצונם החופשי וכי לא תהא להם כל טענה ו/או דרישה ו/או תובענה ו/או תביעה ו/או תלונה כלפי החברה ו/או בעליה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה בקשר לכך.
  • יובהר כי בעצם העלאת חוות דעת ו/או כל תוכן כלשהו על ידי המשתמש הרשום לאתר, הוא מקנה לחברה ו/או מי מטעמה, באופן בלתי חוזר וללא תמורה, רישיון שימוש בלתי מוגבל בזמן, מקום ומדיה בתוכן הנ"ל.
  • יובהר כי החברה אינה צד ולא תהיה צד להתקשרות, במידה ותיעשה, בין גני הילדים לבין המשתמשים באתר.
  • החברה מפעילה מנגנון "הודעה והסרה". משתמשי האתר מוזמנים לדווח על תוכן פוגעני באמצעות דרכי ההתקשרות המופיעות בתקנון זה ובאמצעות כפתורים ייעודיים לכך באתר. יובהר כי עם הסרת תוכן פוגעני מדפי האתר, לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תובענה ו/או תביעה ו/או תלונה כלפי החברה ו/או בעליה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה.
 5. אחריות ושימוש אסור
  • השימוש באתר ובכל השירותים שהאתר מציע באחריות המשתמשים בלבד. החברה אינה נושאת בכל אחריות לשימוש באתר שלא למטרה שלשמה נועד. המשתמשים מאשרים ומסכימים כי לא יעשה כל שימוש באתר על מנת לעבור עבירה כלשהי ו/או עוולה כלשהי ו/או הפרה אחרת של הוראת כל דין.
  • המשתמשים מתחייבים כי לא יעשו כל שימוש בשירותים המוצעים באתר לצורך הוצאת לשון הרע ו/או פגיעה בפרטיות ו/או הסתה לאלימות ו/או עידוד להפרת חוק ו/או פרסום תכנים שהם בגדר פרסומי תועבה ו/או פרסומים שיש בהם גילוי גזענות ו/או כל מלל פוגעני ו/או סמלים פוגעניים לרבות דברי דיבה ו/או לשון הרע.
  • חל איסור מוחלט על פגיעה בפרטיות משתמשי האתר ו/או גני הילדים ו/או מי מטעמם ו/או כל גורם אחר.
  • החברה שומרת לעצמה את הזכות לנקוט בכל האמצעים הדרושים, בין מניעתיים ובין לאחר מעשה מכל משתמש ו/או גורם שיפעל שלא בהתאם להוראות תקנון זה.
  • החברה ו/או האתר אינם אחראיים ולא יישאו באחריות לא באופן ישיר ולא באופן עקיף לכל נזק ו/או אובדן רווחים ו/או הוצאה ו/או פגיעה בשם הטוב ו/או הסתמכות וכיוצא באלו שנגרמו, אם וככל שיגרמו, למשתמשי האתר ו/או לגני הילדים בקשר ישיר ואו עקיף עם האתר לרבות התכנים המפורסמים בו.
  • בהתאם לסעיף 19 לחוק ההתיישנות, התשי"ח-1958, וכחוזה נפרד בכתב, מוסכם בזאת על תקופת התיישנות מוסכמת של 6 חודשים ממועד ביצוע הפרסום באתר או האירוע נשוא פניית המשתמשים, כמועד סופי שבו יוכלו המשתמשים להפנות אל החברה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה. במקרה של פרסום חוזר ונשנה, יתחיל מועד תקופת ההתיישנות ממועד הפרסום המקורי. המשתמשים מתחייבים שלא להפנות אל החברה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה לאחר תקופת ההתיישנות המוסכמת. פעולה של המשתמשים בניגוד להתחייבותם ו/או התייחסותם של החברה לפעולתם של המשתמשים, ככל שיהיו, לא יהא בהם כדי לגרוע מטענת ההתיישנות של החברה. מוסכם, כי הוראת סעיף זה תגבר על כל הוראת דין אחרת.
 6. קניין רוחני, זכויות יוצרים וסימני מסחר
  • כל הנמצא באתר וביישומיו השונים הינו רכושה הבלעדי של החברה. העתקה, הפצה, פרסום, קישור ו/או כל שינוי אחר באתר ובישומיו השונים ללא רשות מפורשת בכתב מטעם החברה אסורה בהחלט.
  • כל משתמש מתחייב כי לא יבצע כל הפרה של זכויות יוצרים ו/או סימני מסחר ו/או מדגם ללא אישור מראש ובכתב מטעם החברה.
 7. מדיניות פרטיות
  • מובהר ומוסכם בזאת כי כלל הנתונים שיימסרו על ידי משתמשי האתר יישמרו במאגר המידע של החברה וכי החברה ו/או האתר מתחייבים כי לא יעבירו כל מידע ו/או פרטים של משתמשי האתר הרשומים לצד שלישי כלשהו ללא אישור מטעם המשתמש מראש ובכתב, אלא במקרים המפורטים להלן:
   1. כאשר המשתמש אישר לה מפורשות למסור את פרטיו ו/או מידע אודותיו לצדדים שלישיים.
   2. אם החברה תהא מחויבת על-פי דין למסור פרטים או מידע אודות המשתמש לצד שלישי, או אם יתקבל אצל החברה צו שיפוטי המורה לה לעשות כן.
   3. במקרה שהמשתמש יפר ו/או ינסה להפר את תנאי תקנון זה ו/או אחד מהשירותים המוצעים באתר, או במצב בו יפעל באתר ו/או בקשר אליו בפעילות בניגוד לדין.
   4. בכל מחלוקת, תביעה, או הליך משפטי, אם וככל שיהיו בין המשתמש לבין החברה.
   5. בכל מקרה שהחברה תסבור, כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע גרימת נזק משמעותי למשתמש או לצד שלישי.
   6. החברה ו/או האתר רשאים להעביר את הפרטים והמידע שנאסף אודות המשתמש בעקבות השימוש שהוא עשה באתר לחברות קשורות אחרות, ובלבד שהן תשתמשנה במידע זה בהתאם למדיניות פרטיות זו.
   7. במידה ופעילות האתר תשולב או תעבור לתאגיד אחר, לרבות בשל רה-אורגניזציה או בשל מיזוג עם תאגיד אחר - הרי שניתן יהיה להעביר לתאגיד החדש העתק מן המידע שנאגר אודות משתמשים באתר או כל מידע סטטיסטי אחר שבידי החברה, ובלבד שתאגיד זה ינהג על-פי עקרונות מדיניות פרטיות זו.
  • משתמש האתר רשאי להסכים ו/או לסרב על ידי סימון תיבה במקום המיועד לכך באתר ובישומיו השונים לקבלת דיוורים פרסומיים מהחברה ו/או מהאתר לכתובת הדוא"ל אשר מסר בעת ההרשמה.
  • למשתמש נתונה בכל העת אפשרות להסיר את עצמו מכל אחת מרשימות התפוצה והדיוור של החברה ו/או האתר, באמצעות לינק להסרת מרשימת התפוצה בתחתית כל דיוור ו/או בפניה לשירות לקוחות החברה בכתובת: service@baderechlagan.co.il, ולא תהא לו כל טענה כלפי החברה ו/או האתר בקשר לקבלת דיוור כאמור.
  • החברה עשויה להשתמש ב"עוגיות" (cookies) לצורך תפעול שוטף ותקין של האתר ובכלל זה, לצורך איסוף מידע סטטיסטי על שימוש המשתמשים באתר ולצרכי אבטחת מידע. המשתמש יוכל להימנע מיצירת cookies על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן. לשם כך ניתן להעזר בקובץ העזרה של הדפדפן.
  • החברה דואגת כי האתר ומערכות החברה, ובכלל זה המידע המצוי באלה, יתנהלו תחת רמה נאותה של אבטחת מידע. עם זאת, החברה אינה יכולה להתחייב שלא תתבצע חדירה בלתי מורשית למחשבי החברה והאתר.
 8. סמכות שיפוט
  • הדין החל על האתר ועל יישומיו השונים הינו הדין הישראלי בלבד.
  • בכל מקרה של מחלוקת הסמכות הבלעדית נתונה לבית משפט במחוז תל אביב.
 9. שונות
  • החברה רשאית להעביר ו/או להסב את תקנון זה, ו/או הזכויות ו/או החובות הכלולות ו/או הנובעות ממנו, באופן מלא או חלקי, ליחיד, תאגיד או כל גוף משפטי חוקי, לרבות חברת אם, חברת בת, חברה קשורה, על דרך של העברה, מכירה, הקניה, מיזוג, פיצול, איחוד ועוד, ללא צורך בהודעה מוקדמת או בהסכמת המשתמש.
  • החברה שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית להפסיק את פעילות האתר ללא כל הודעה מוקדמת בכל עת, לכל פרק זמן, לצורך תחזוקת האתר ו/או מכל סיבה ו/או מטרה אחרת.
  • החברת שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית ותהא רשאית בכל זמן נתון להוסיף ו/או לתקן ו/או לגרוע מהוראות תקנון זה.
  • ט.ל.ח.